MAXUS CABINET AVOCATS

Inom franska affärsrättsliga ärenden rådgives i insolvensrätt, bolagsrätt och arbetsrätt. Härunder förhandlingar, avtal och rättstvister i hela Frankrike. I privaträtt rådgives särskilt om fast egendom, arvsrätt och skifte av dödsbo. Advokatkontoret har ett välfungerande nätverk og kontakt til kompetenta kollegor i Frankrike och Skandinavien - utan att detta har inflytande över kontorets självständighet. Maxus Cabinet Avocats är ett advokataktiebolag.