MAXUS CABINET AVOCATS

Äktenskapsförord

Särskilt franskt äktenskapsförord för oskiftat bo

av Max Ulrich Klinker, advokat og avocat

När man köper en egendom eller bosätter sig i Frankrike spekulerar man knappast i första hand över arvsfrågor. Dessa bör man dock ta i beaktande, eftersom de franska rättsreglerna inte är desamma som i Sverige.

Den efterlevande äkta hälften kan inte sitta kvar i oskiftat bo, emedan detta begrepp inte förekommer i fransk lag. Det kan bli en överraskning för många svenska ägare av fastigheter i Frankrike att vid händelse av dödsfall tillämpas den franska arvslagen.

Oskiftat bo är ett nordiskt begrepp, som innebär att ingen bouppteckning (uppgörelse om förmögenhetsförhållanden - tillgångar och skulder) upprättas vid en av makarnas bortgång. Boupptäckningen kan skjutas upp tills det att den efterlevande dör, vilket innebär att bortsett sorgen över livspartnerns bortgång skonas den efterlevande från det ytterligare huvudbry som en arvsutredning innebär.

Det har även förvånat många att de reformer i arvslagen som genomfördes i Frankrike inte berörde arvsrättens sammansättning. Ändringarna från 2007, som fortfarande gäller, berörde endast arvskatten och innebär att arv äkta makar emellan numera är befriat från avgifter.

Samtidigt ska man komma ihåg att arvslagen i Frankrike tar markant större hänsyn till barnens rätt än vad den svenska lagen gör.

De problematiska ställningstaganden som uppstår vid ett arvskifte blir inte lösta av en gemensam äganderätt eller av att båda parter undertecknat köpekontraktet. Det hjälper till viss del, men är långt ifrån tillräckligt. Inte heller ett testamente eller ett svenskt äktenskapsförord kan tas i anspråk. Genom att inte vara förutseende och blunda för dessa förhållanden kan ett plötsligt dödsfall leda till ett bittert uppvaknande för den efterlevande.

Det finns emellertid en möjlighet att komma mycket nära ett skandinaviskt rättsförhållande genom att makarna i Frankrike upprättar ett särskilt franskt äktenskapsförord, av många rådgivare kallat “äktenskapsförord - med föreskrifter om den efterlevandes fullständiga övertagande av den gemensamt ägda fastigheten” (communauté universelle avec attribution au survivant) eller kortare “förmånst-kontrak”. För att anpassa sig till den franska rättssystemet kan detta vara en förnuftig lösning.

I Sverige används begreppet äktenskapsförord endast “inter vivos”, det vill säga att rättsförhållandet är stipulerat under levnaden; före döden. I de nordiska länderna kan det finnas många orsaker till att ett äktenskapsförord upprättas. Det typiska exemplet är att familjens svarta får gifter sig hals över huvud och vid påföljande skilsmässa kan resultatet bli att familjeverksamheten lider stora förluster eller ruineras.

I Frankrike upprättas äktenskapsförord även för tillägg till det gemensamma ägandet och för klausuler “post mortem”, alltså efter döden; ett arvsförhållande.

Ett avtal om oskiftat bo

Skulle makarna inte förberett sin situation kommer den efterlevande i ett franskt arvskifte att befinna sig i ett sämre läge än i Sverige. Enligt fransk lag är den efterlevande maken ej huvudarvinge och är i utgångsläget endast berättigad till ¼ av den avlidnes egendom. Barnen blir delägare i den franska egendomen och beträffande alla större förvalt-ningsfrågor krävs barnens underskrifter.

Det särskilda franska äktenskapsförordet kan endast tas i beaktande för äktenskap med gemensamma barn och för makar utan barn. Andra familjesammansättningar, t. ex. utomäktenskapliga barn, kan utredas medelst alternativa arvsrättshandlingar.

Förmånskontraktet har till syfte att den efterlevande utan bouppteckning och utan avgifter ska överta hela fastigheten efter makes död - motsvarande ett skandinaviskt oskiftat bo.

En betydelsefull fördel med denna form av äktenskapsförord är att den efterlevande maken blir ensam ägare utan krav om en fransk bouppteckning med registrering av tillgångar och skulder, notariatarvoden, anmälningsskyldighet och strikta tidsfrister, vilket beträffande det sistnämnda innebär att en bouppteckning efter en i Frankrike bosatt person ska vara slutförd senast sex månader efter dödsfallet. För personer bosatta utanför Frankrikes gränser är dock tidsfristen tolv månader.

Förmånskontraktet ger automatiskt den efterlevande ensamrätt till den franska fastigheten, vilket är fördelaktigare än ett skandinaviskt dödsbo. Den efterlevande maken har full beslutanderätt utan att barnens samtycke krävs. Den arvsrättsreform från augusti 2007 som tidigare nämnts har visserligen förbättrat den efterlevande makens situation, eftersom tunga arvskatter avskaffats i äktenskap med normala inkomster. En boupp-teckning krävs dock, hur liten fastigheten än är, vilket ska upprättas inom förhållandevis korta förfallotider.

Nackdelar för barnen

För den avlidnes barn innebär förmånskontraktet dock inga fördelar. Utan bouppteckning och utan arvskatt går det nämligen inte att utnyttja det bottenavdrag, som uppgår till € 100.000 per förälder. Detta avdrag kan endast göras vid ett tillfälle och blir därför aktuellt efter den efterlevandes bortgång.

En annan nackdel för barnen kan vara att den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap och den nye maken blir gemensam ägare. Skulle så vara fallet har barnen rätt till kompensation i form av action en retranchement, som alltid ger dem (som i det nya äktenskapet blir utomäktenskapliga barn) rätt att kräva sin laglott.

För äkta makar med utomäktenskapliga barn kan ett förmånskontrakt inte upprättas, men för en sådan familj kan ett franskt fastighetsbolag (Société Civile Immoblière) registreras. En annan möjlighet är en generationsväxling där den fördelaktiga franska gåvorätten utnyttjas. Alternativt kan ett franskt testamente upprättas.

Två av samma kön

Äktenskapsförordet kan även upprättas för registrerade samlevnadspartners.

Kan upprättas i Sverige eller i Frankrike

Det franska äktenskapsförordet kan antingen upprättas hos en fransk notarie eller hos en tvåspråkig fullmakt i Sverige, notariat eller domare.

Den franske notarien behöver förutom fördelskontraktet även ett franskspråkigt certifikat de coutume (vilket är en sedvaneskrift beträffande svenska äktenskapsregler och makarnas förmögenhetsförhållande), som utfärdas av en nordisk advokat och rådgivare i fransk rätt. Dessförinnan ska notarien ha mottagit kopior av makarnas pass, person- och vigselbevis, samt kopia av fastighetens köpebrev eller lagfartsbeviset. Detta ombesörjes i regel av den nordiske advokaten. Skulle makarna infinna sig hos notarien vid tillfället för underskrift utan assistans av en franskregistrerad advokat tillkommer extra utgifter för en aukto-riserad översättare.

Äktenskapsförordet gäller för all fast egendom i Frankrike vars ägare ej är bosatta i landet. Skulle makarna så småningom välja att bosätta sig i Frankrike kan äktenskapsförordet utvidgas hos notarien till att omfatta den totala förmögenheten. För i Frankrike bosatta makar upptas redan från början hela den gemensamma förmögenheten. Det vill säga det täcker inte bara egendomar i Frankrike.

Äktenskapsförordet vinner laga kraft i och med notariens underskrift. Själva dokumentets registrering tar ungefär två månader, dels i registret för utländska medborgare i Nantes och dels i centralregistret för testamenten utanför Aix-en-Provence.

Registreringsbeviset ska givetvis bevaras men det går alltid att rekvirera en kopia från nämnda register.

Äktenskapsförordet är giltigt även om den initiala fastigheten säljs och en annan förvärvas inom Frankrike - eller i de franska kolonierna, t. ex. Martinique. Inget nytt äkten-skapsförord behöver upprättas.

Äktenskapsförordet gäller därför också som testamente och det upphävs vid skilsmässa. Detta i motsats till det franska testamentet som gäller även efter skilsmässa, såvida man inte aktivt häver det.

Detta franska äktenskapsförord är, trots att det för en egendom av mindre värde inte innebär någon större besparing, ett mycket effektivt sätt att skydda den efterlevande maken och undvika bouppteckning med arvslotter, vilket oftast innebär en dyrbar och komplicerad succession vid en sorgfull tidpunkt i livet.

Vid den förste makens bortgång ska en översättning av dödsakten och äktenskapsförordet sändas till de franska myndigheterna. Detta kan ombesörjas av makarnas franske advokat.

Maxus Cabinet Avocats är ett dansk-franskt advokatkontor i Nice med många års erfarenhet av fransk-nordisk rätt.

Förutom vårt danska modersmål behärskar vi även svenska och norska. Vår firma samarbetar med nordiska advokatkontor, däribland ett svenskt sådant med hänsyn till verifikation av konkreta förhållanden i svenska äktenskap. Maxus Cabinet Avocats kan således bistå med ett komplett utfärdande av ett franskt äktenskapsförord med notarie, dennes arvode, fransk registrering, översättningar och korrespondens.

17 december 2021

Maxus Cabinet d´Avocats
Palais Maréchal Joffre
20, Rue de Congrès
06000 Nice
France